Šta je DMR?

DMR je skraćenica od “Digital Mobile Radio”, odnosno Digitalni Mobilni Radio.

DMR (Digital Mobile Radio) je standard za digitalne govorne komunikacije, objavljen od ETSI (Europski institut za telekomunikacijske standarde).

Poizvođači opreme koriste razne standarde (Icom — D-star, Yaesu — Fusion, Motorola — Mototrbo, DMR opremu proizvode razni proizvođači).

DMR omogućava bolju iskorištenost frekventnog spektra od klasičnog, analognog FM-a, manju potrošnju energije, koristi pogodnosti obrade digitalnog signala, prenosa i upravljanja  signalima.

Za amatersko korisćenje značajne su i ove funkcije DMR standarda:

 • postoje dva vremenska slota, TS1 i TS2, unutar jednog frekvencijskog kanala ( TS – time slot)
 • frekvencijski kanal širok je 12,5 kHz
 • koristi se modulacija 4FSK
 • koristi se AMBE+2 DVSI Vocoder

Ovo nam omogućava istovremeno vođenje dva QSO-a na istom kanalu i smanjenu potrošnju energije, a korišćenje tzv. govornih grupa (Talk Group) omogućava usmeravanje razgovora putem interneta praktično na svaku govornu grupu u svetu, neposredno sa našeg repetitora preko kojeg radimo sve dok je on povezan na globalnu mrežu.

Digitalni prenos omogućava i slanje poruka između korisnika, pojedinačno i prema govornim grupama.

Zavisno od mogućnosti  radio-uređaja, postoji mogućnost, kao kod mobilnog telefona , da uređaj sam pređe na najbolji kanal koji koristi govornu grupu preko koje trenutno radimo. Uređaji s ugrađenim GPS modulom mogu automatski preko repetitora poslati APRS podatke. Moguća je daljinska konfiguracija repetitora putem inteneta .

Bolja iskorišćenost RF spektra postiže se dogovorenom podelom jednog kanala na dva segmenta, korišćenjem vremenskih slotova. Kako to radi? Kanal je podeljen na dva vremenska Slota tako da je vremenski Slot “1” (TS-1) aktivan od trenutka t0, prvih 30ms, emitovanje traje 27.5ms, zatim sledi tzv. zaštitni period i nakon njega sledećih 30ms pripadaju drugom Slotu (TS-2), pod istim uslovima. Praktično u vremenu jedne sekunde naš repetitor emituje manje od pola sekunde, razdvojeno  na TS-1 i TS-2. Zamislimo dva češlja s takvim razmakom među zubima koji ulaze jedan u drugog, ali im se zubi ne dodiruju zbog zaštitnog područja (2,5ms).

Emitovanjem u samo pola od ukupnog trajanja vremena od početka do kraja jedne “relacije” omogućen je istovremeni razgovor drugih korespodenata u drugom vremenskom Slotu, a i uštedeli smo nešto energije kada naš uređaj nije bio u predaji.

Teoretski, analogni FM repetitor sam zauzme jedan kanal širine 25kHz, u istom tom kanalu moguće je postaviti 1 DMR repetitor (širina kanala je onda 12,5kHz), na kojima je istovremeno moguće voditi 2 QSO-a !

Teorija kaže da je kod DMR-a znatno poboljšan odnos signal/šum, da je povećan domet tj. pokrivenost većeg područja u istim uslovima predaja/prijem. U praksi to nije uvek tako osim ako govorimo o QSO-u između radio stanica koje koriste isti repetitor. Kad se QSO odvija unutar govorne grupe koja može obuhvatati i veliko područje, ili korespodenti mogu biti znatno udaljeni, u prenosu signala uticaj ima i interkonekcija (amaterski repetitori su povezani najčešće internet vezom preko mreže servera), ako je jedan sagovornik npr. u Beogradu internet veza njegovog pristupnog repetitora s udaljenim serverom, te ista takva veza kod sagovornika, npr. u Argentini, internet veza njegovog repetitora prema nekom serveru, pa je na kraju povezanost ta dva servera (serveri su vezani u tzv full mash mrežu)… sasvim dovoljno mesta gde može nastati “zastoj”. Iako se glas operatora koji putem mikrofona uđe u radio-uređaj “kodira” tzv. Vocoderom, tj. pretvori u digitalni signal (možemo uporediti sa MP3 fajlom), a u prenosu se koristi i FEC i CRC-check (postupci koji omogućavaju korekciju grešaka u prenosu), nekad se deo podataka izgubi, tada je signal teže razumljiv, primetno iseckan… “digitalni šum”

Za razliku od tzv. “analognog” QSO-a, kod DMR-a su prisutni neki pojmovi, od kojih većinu do sad nismo koristili:

TG — govorna grupa

CC — color code

TS — time slot

User ID — jedinstveni korisnički broj (tzv. amaterski “user id”)

Zone

Digital Contact

Tier I, II, III

Code plug

Channel

RX group list, CPS…

Talk Group (TG) — govorna grupa

Možda bi ovo bilo moguće uporediti s nekim tonskim squelchom na strani korisnikovog prijemnika u analognom FM-u. Kad na nekom kanalu korisnik odredi koju će govornu grupu slušati, ako je aktivna neka druga grupa prijamnik će ostati “zaključan”. Ipak, aktivnost repetitora može se videti po S-metru, možda LED-lampici koja svetli kad prijemnik prima RF signal, zavisi od tipa i postavkama radio-uređaja. Ako naš prijamnik “ćuti” to ne znači da na tom kanalu niko trenutno ne radi, možda je aktivna neka druga govorna grupa ili drugi mod rada (repetitori mogu biti i “multi mode”, pa je preko njih moguće raditi i u modu D-star, Fusion itd.).

Administrator repetitora određuje koje će grupe biti postavljene kao tzv. statičke na tom repetitoru, u kojem modu rada će raditi itd. Pojedinim grupama se može dodeliti i tzv. vremensko ograničenje, kao što je npr. postavka za TG91, grupu WW-tipa, unutar koje se održava sked za vreme kojeg upravna stanica proziva stanice širom sveta…. jedan takav sked je subotom u trajanju od oko 2 sata…

Na repetitoru može biti korisnicima omogućeno da sami aktiviraju neku TG, to je onda tzv. dinamička TG, ona se uspostavlja pozivom prema toj grupi, a nakon prestanka aktivnosti, istekom postavljenog vremenskog perioda, sama se diskonektuje. (Nekad smo nešto slično koristili na Echolinku). Na ovaj način možemo slušati govorne grupe širom sveta, a za razgovor je potrebno podesiti svoj radio-uređaj da na našem repetitoru u predaji koristi usmeravanje prema toj grupi.

Naša mreža vezana je na BrandMeister mrežu, na čijim stranicama je dostupan kompletan popis govornih grupa koje su pod brojčanom oznakom dodeljene za korišćenje na mreži.

Nacionalne govorne grupe su: TG220 — Srbija, TG293 — Slovenija, TG232-Austrija itd. Kako koja mreža unutar neke zemlje raste, tako se kreiraju manje grupe, regionalne ili po nekom drugom ključu, npr. po gradovima, pokrajinama, a kreiraju se i grupe za korišćenje u pojedinim vanrednim situacijama.Za rad na lokalnom repetitoru uobičajena je grupa TG9, kad emitujete  prema toj grupi vaš QSO ograničen je samo na taj repetitor, dok emitovanje prema grupi TG220 pali sve repetitore koji imaju postavljenu tu grupu kao statičku, a to znači sve DMR repetitore u Srbiji, koji su u tom trenutku uvezani putem BrandMeister mreže.


Osnovni pojmovi i njihovo značenje

Color Code

Najlakše je uporediti s CTCSS-om na prijemniku analognog repetitora. Kako je za uspostavu veze kod DMR-a važno da baš sve postavke budu usklađene  kod oba sagovornika, ovo je jedna od postavki koju upisujemo kod programiranja repetitorskog kanala. Na mestima gde se repetitorima na istom kanalu delimično u preklapanju područja pokrivanja ovime određujemo koji repetitor ćemo aktivirati. (npr. u pograničnim krajevima) ili kada su na opsegu izrazito dobre propagacije, pa bi mogli nenamerno aktivirati neki udaljeni repetitor na istoj frekvenciji.

Time Slot (TS)

DMR standard određen je između ostalog time da u kanalu širine 12.5 kHz dva TS-a dele taj kanal na dva TS . TS1, prvi Slot u vremenu od 0 do 30ms, TS2, drugi Slot u sledećih 30ms. Tako se kod istovremenog korišćenja oba TS-a oni međusobno ne preklapaju. Zato je moguće da istovremeno na istom repetitoru, na istom kanalu traje QSO na TS1 npr. u TG220, a na TS2, neki lokalni QSO na TG9, ili na TG220220 ili slično… Za sada nema striktnog dogovora kako će se u Srbiji koristiti pojedini TS-ovi. Na Brandmeister stranicama za svaki je aktivni repetitor vidljivo kako su postavljene statičke TG po slotovima.

User ID (identitet korisnika)

Da bi bili prepoznati na mreži potrebno je registrovati svoj korisnički ID. U BrandMeister mreži, na njihovoj web stranici, postoji link putem kojeg licencirani radioamater može zatražiti svoj ID-broj, a za dobijanje je potrebno poslati putem e-maila fotografiju  važeće radio-dozvole. U Srbiji će vaš User ID izgledati ovako: 2200xyz, (npr. 2200020, 2200070 isl.). Broj je potreban za programiranje radio-uređaja i kod svakog emitovanja vidljiv je na mreži. Isto važi i za repetitore, ali je oznaka sa šest karaktera. (npr. 220001).

Zone

Zone su još jedna novina koju donosi DMR u odnosu na analogni FM radio.U programiranju uređaja kanali se grupišu po zonama, tako da kreirate zone sa određenim kanalima po ličnom izboru. Kod analognog FM uređaja uobičajeno je da su memorisani kanali  pod brojevima, od 1 do konačnog broja, npr. 1 – 99. Jednostavno rečeno, kod DMR-a bi za taj primer imali npr. 5 tzv. Zona; Zona1 s kanalima 1-20, Zona2 s kanalima 21-40 itd. Unutar jedne zone, zavisno od mogućnosti uređaja postavlja se određeni broj kanala. Ovo ima značaja ako koristite skeniranje po kanalima, ono se odvija unutar određene zone… logično ili ne… izgleda više kao posledica  razmišljanja iz profesionalnih službi kod kojih ovo ima drugačije značenje… Kako na DMR uređaju možemo imena kanala snimiti i pretrazivati tako da im dajemo imena, npr. Vidikovac-DMR, taj kanal smestimo npr. u Zonu1. U nju onda grupisemo i ostale kanale koje želimo koristiti na tom području, što omogućava brže skeniranje jer ne skeniramo sve postojeće memorisane kanale odjednom. Pojedini kanali mogu biti prisutni i u više Zona.

Digital Contact

Digitalni kontakt – je pojam koji označava onog sa kim želimo komunicirati, a to može biti osoba ili grupa. Kontakt programiramo tako da mu pridodamo ime i CALL ID. Npr. za Srbiju nacionalnu govornu grupu možemo staviti ime po izboru, ili uobičajeno TG220, a CALL ID je određen od BrandMeistera i on je za tu grupu 220. Ako želimo razgovarati samo na lokalnom repetitoru bez prenosa na druge repetitore kreiramo TG9 itd. Popis grupa s CALL IDovima je na stranicama BrandMeistera

Channel

Kanal je zapravo naziv za “komplet podesavanja” za rad na nekom repetitoru ili simplex frekvenciji. Npr. ako kanalu na kojem ćemo radati damo ime Vidikovac – TS-1 (DMR repetitor na Vidikovcu), kod programiranja tog kanala upisujemo sledeće podatke: Mod rada (digital), RX i TX freq (438xxx/430xxx, Color Code (1), Time Slot (1), Talk Group (220), zavisno od  uređaja i njegovog programa još možemo zadati snagu, (HI/lo) itd. te, za popularni uređaj GD-77 obavezno postaviti RX Group list (TG220) i ime kontakta (TG220). Tako smo formirali kanal  za rad na TS1 u govornoj grupi TG220. Želimo li raditi na TS2 u TG9 možemo formirati novi kanal, sa željenim postavkama, to je puno lakše nego da na samom uređaju menjamo postavke TS i TG, a na nekom uređaju nije ni moguće… na istom tom repetitoru možemo raditi i analognim FM-om, za to je potrebno kreirati novi kanal,  i zadati prikladna podesavanja iz menu-a programa kojim izrađujemo Code plug.

Code plug

Kako je programiranje brojnih kanala zamoran, a nekad i neizvestan posao, odvija se uglavnom na računaru, te se kao gotov prenosi u sam uređaj, Code plug je takav gotov fajl, s podatcima za neko područje, npr. za neku regiju, sadrži digitalne kontakte s podatcima repetitora, sadrži adresar ( svakom ID broju može biti dodat pozivni znak, ime operatora…i kada on emituje mi na ekranu prijamnika vidimo te podatke, kao RDS oznake na komercijalnom radio prijamniku).

Ako se prvi put susrećete s programiranjem DMR uređaja, a postupak je drugačiji za pojedine tipove uređaja, puno je lakše početi s nekim gotovim Codeplugom, pa ga editovati po potrebi i želji. Isprobani codeplug otklanja i mogućnost da je nešto pogresno upisano…

RX Group list

Digitalni kontakti koje smo formirali kroz program se dodaju određenoj tzv.RX Group listi. Kod programiranja “kontakta” taj će nam podatak trebati . Primer je kontakt Vidikovac- TS1. Ovo je posebnost nekih uređaja i često je izvor komplikacija kod izrade Code pluga za takve uređaje, te gotovo najčešći problem koji ima za posljedicu da uređaj “ne čuje nikoga” .

Pojmovi kao Tier I, II i III takođe su specifični za DMR.

DMR Tier I — namena ovih uređaja je nešto kao “digitalni PMR”, uglavnom stanice na 446MHz, nemaju mogućnost rada u tzv. repetitorskom modu. Sport, igra, primena kao i kod analognih PMR uređaja.

DMR Tier II — tu oznaku treba imati radio uređej kada tražite radioamatersku upotrebu. (može se koristiti u repetitorskom modu i podržava TS).

DMR Tier III — standard koji za amatersku upotrebu nema većeg značenja, omogućava protokole koji u amaterskom radu ne koristimo (od raznih IP protokola do trunkinga). Ti se uređaji mogu koristiti za amaterski rad, ali im je i cena veća

Zašto koristiti DMR standard i uređaje?

 • Savršena modulacija
 • Nema poklapanja, kao kod analalognih repetitora
 • Mogućnost korišćenja grupa za razgovor (talk groups)
 • Informacije o aktivnom govorniku (DMR ID + nadimak)
 • Mogućnost istovremenog rada sa analognim UHF repetitorima
 • Uređaji su relativno jeftini
 • Uređaji se vrlo lako programiraju
 • Mogućnost korišćenja imenika
 • Privatni razgovori preko DMR repetitora
 • DMR UHF repetitori su najrasprostranjeniji (u odnosu na VHF)

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: